Vplyv zmenšenia polí na klimatickú zmenu

ROZČLENENIE PÔDNYCH BLOKOV NA 20 HA

Pohlcovanie uhlíka:

Zlepšenie uhlíkovej bilancie vďaka realizácii opatrenia je spolu 30 119 tC.rok-1. Táto hodnota pozostáva zo zníženia emisií CO2 z pôdy do atmosféry na plochách zatrávnených pásov (v porovnané s konvenčnou orbou) a z ukladania CO2 do pôdy na plochách zatrávnených porastov.

Pokiaľ nebude platiť povinnosť trávnaté pásy každých 5 rokov rozorať a preosiať, uhlíková bilancia bude lepšia až o 37 648,7 tC.rok-1. Tiež bude podstatne lepší vplyv opatrenia na biodiverzitu agrárnej krajiny, ako aj ostatné ekosystémové služby (viď nižšie). Rovnako to bude jednoduchšie aj pre poľnohospodárov, nakoľko nebudú musieť každých 5 rokov realizovať nezmyselné rozoranie a preosiatie trávnatých pásov.

Preto odporúčame vytvoriť výnimku, na základe ktorej nebude nutné trávnaté pásy každých 5 rokov rozorávať a preosievať aby nedošlo k zaradeniu plôch zatrávnených pásov do kategórie TTP.

Ďalšie pozitívne dopady ekoschémy

Okrem priaznivých dopadov na uhlíkovú bilanciu majú trávnaté pásy aj ďalšie pozitívne dopady:

  • lepšie vsakovanie vody z prívalových dažďov do pôdy,
  • zníženie negatívnych dopadov dlhodobého sucha (postupným vyparovaním vsiaknutej vody trávnymi porastami, znížením vysušovania okolitej pôdy napr. tlmením činnosti vetra),
  • znížením veternej a vodnej erózie pôdy,
  • prirodzené zníženie rizika premnoženia škodcov (znížením výmery monokultúrnych pôdnych blokov, ako aj zvýšením výskytu prirodzených predátorov na plochách zatrávnených pásov).

Kalkulácia zlepšenia uhlíkovej bilancie vďaka realizácii opatrenia pozostáva z:

  1. zníženia únikov CO2 na ploche zatrávnených pásov – ktoré predstavujú 2,68% výmery z oprávnených plôch, ktorá je 160 000 ha, t.j. spolu 4 288 ha. Pri plytkej orbe (alebo diskovaní) a štandardnom pestovaní poľnohospodárskych plodín (kukurica) v podmienkach strednej Európy dochádza k uvoľňovaniu CO2 z pôdy do atmosféry na úrovni 7,39 tC.ha-1.rok-1 (Buragiene a kol. 2015). Zníženie uvoľňovania uhlíka po upustení od orby na zatrávnených pásoch bude teda 7,39 tC.ha-1.rok-1 * 4 288 ha = 31 688,3 tC.rok-1. Pokiaľ bude nutné každých 5 rokov trávnaté pásy rozorať, bude to iba 25 350,7 tC.rok-1. Bolo by lepšie, aby povinnosť rozorať zatrávnené pásy každých 5 rokov neplatila – nakoľko to predstavuje nadbytočné náklady pre poľnohospodárov súvisiace s rozoraním a preosiatím, ako aj zníženie sekvestrácie CO2 a zníženie pozitívnych dopadov na biodiverzitu.
  2. Sekvestrácie CO2 z atmosféry do pôdy vďaka zatrávneným plochám. Sekvestrácia CO2 trávnymi porastami v podmienkach mierneho pásma je 1,41 tC.ha-1.rok-1 (Senapoti a kol. 2014). Pohlcovanie CO2 na plochách trávnatých pásov bude vďaka realizácii opatrenia spolu 5 960,3 tC.ha-1.rok-1. Pokiaľ bude nutné každých 5 rokov trávnaté pásy rozorať, bude to iba 4 768,3 tC.rok-1.

Zdroje:

Buragiene S., Šarauskis E., Romaneckas K., Sasnauskienė J., Masilionytė L., Kriaučiūnienė Z. (2015): Experimental analysis of CO2 emissions from agricultural soils subjected to five different tillage systems in Lithuania. Science of The Total Environment 514, s. 1-9.

Senapati N, Chabbi A., Gastal F., Smith P., Mascher N., Loubet B., Cellier P., Naisse Ch. (2014) Net carbon storage measured in a mowed and grazed temperate sown grassland shows potential for carbon sequestration under grazed system, Carbon Management 5(2), s. 131-144.

Mitsch W., Bernal, B., Nahlik A., Mander Ü., Zhang L., Anderson Ch., Jørgensen S.E., Brix H. (2012): Wetlands, carbon, and climate change. Landscape Ecology 28, s. 583–597.

What's your reaction?
1Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top