S ďalšími mimovládnymi organizáciami žiadame doplniť Plán obnovy a odolnosti SR

Zástupcom Európskej komisie a  Vlády SR sme spolu s 19 ďalšími mimovládnymi organizáciami odovzdali Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

Sme presvedčení, že plán obnovy by nemal iba „zaplatiť budovy, siete a káble“, ale mal by podporiť aj zvýšenie odolnosti krajiny voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy, zachovanie biodiverzity a vytvoriť predpoklady pre udržateľnú mobilitu. Tieto opatrenia majú nezvrátiteľný dlhodobý pozitívny dopad a spolu s tými, ktoré sú už v rámci priority Zelené Slovensko navrhnuté, prinesú „významné a udržateľné zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života na Slovensku“, ako si kladie za cieľ Plán obnovy a odolnosti,“ píše sa vo výzve.

Ministerstvo financií SR (MF SR) zaslalo tesne Vianocami Európskej komisii (EK) prvý komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti. V rámci priority „Zelené Slovensko“ by mali byť sumou 1 900 mil. € financované štyri komponenty:

  • obnoviteľné zdroje a energetické siete
  • zelená obnova budov
  • modernizácia železníc
  • dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá.

Oceňujeme snahu MF SR a ďalších štátnych inštitúcií pripraviť plán v tejto náročnej dobe a  krátkom čase, no vyjadrujeme znepokojenie zo spôsobu, akým bola do prípravy zapojená verejnosť, vrátane mimovládnych organizácií či samospráv. V procese chýbali postupy vyžadované Aarhuským dohovorom, Európskym kódexom správania pre partnerstvo či Iniciatívou pre otvorené vládnutie a pravdepodobne aj v dôsledku minimálnej odbornej verejnej diskusie návrh neobsahuje najefektívnejšie opatrenia v dôležitých oblastiach.

Pre doplnenie plánu ponúkame svoje kapacity a expertízu. Mimovládne organizácie združené v Iniciatíve Zelený reštart i ďalšie nielen environmentálne organizácie dlhodobo upozorňujú na opatrenia, ktoré by plán nemal opomínať. Na poslednom stretnutí na MF SR boli ubezpečené, že finálny návrh pred odoslaním EK uvidia, no nestalo sa tak. Plán bol odoslaný 22.12.2020, jeho znenie zostáva neverejné, ministerstvo zverejnilo len krátke zhrnutie. S ostatnými organizáciami preto vo výzve žiadame MF SR a vecne príslušné ministerstvá, aby v zostávajúcom čase realizovali skutočné konzultácie s odbornou verejnosťou a do Plánu doplnili v rámci priority Zelené Slovensko tematické okruhy Odolná a zelená krajina a Rozvoj cyklistickej dopravy. Okruh Obnoviteľné zdroje a energetické siete navrhujeme výrazne finančne posilniť a doplniť aktivitu zameranú na vytvorenie regionálnych centier udržateľnej energetiky.

Okruh Odolná a zelená krajina má zahŕňať opatrenia na zvýšenie odolnosti a podporu adaptácie urbanizovanej, lesnej aj poľnohospodárskej krajiny na zmenu klímy, najmä plánovanie a realizácie pozemkových úprav, vodozádržných zelených opatrení v lesnej a poľnohospodárskej krajine, obnovu prirodzených lesov a biotopov, výsadbu zelene, vsakovacích pásov, alejí, obnovu záplavových oblastí, vrátane mokradí či riečnych ramien.

Okruh Rozvoj cyklistickej dopravy cieli na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej doprave v mestách a prímestských oblastiach, pripravuje spoločnosť na digitálnu a zelenú transformáciu (zníženie frekvencie dochádzania do práce, posilňovanie verejnej dopravy a i.) a znižuje negatívne dopady dopravy na životné prostredie (čistota vzduchu, klimatické zmeny).

Výzva na doplnenie priority „Zelené Slovensko“ o opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu

What's your reaction?
0Cool0Upset1Love0Lol

Add Comment

to top