Obnova lužných lesov pomáha biodiverzite aj klíme

Pri hľadaní riešení klimatickej zmeny sú lužné lesy často prehliadané. Obnova lužných lesov však môže hrať veľmi dôležitú úlohu pri snahe znížiť koncentráciu CO2 v atmosfére.

Stromy majú schopnosť zachytávať veľké množstvá CO2 z atmosféry a ukladať ho v podobe uhlíka vo svojich tkanivách. Dospelý strom takto dokáže za jeden rok „vytiahnuť“ až 22kg CO2 z atmosféry. Vďaka tomu sú lesy nesmierne dôležité v snahe spomaliť prebiehajúcu klimatickú zmenu, ktorá je spôsobená vysokou koncentráciou CO2 v atmosfére – najmä z dôvodu spaľovania fosílnych palív.

Nie je však les ako les a niektoré typy lesov zachytávajú oxid uhličitý lepšie, ako iné.

Lužné lesy – čiže lesy na nížinách v okolí riek majú práve vďaka riečnej dynamike oveľa vyššiu produktivitu a tým pádom aj oveľa vyššiu schopnosť zachytávania a ukladania CO2. Vo vegetácii a pôde majú lužné lesy 2-krát vyššie zásoby uhlíka ako lesy vo vyšších nadmorských výškach.

V lesoch je pri ukladaní uhlíka dôležitá predovšetkým pôda. V nej sa ukladá až polovica uhlíka, ktorú les absorbuje. A presne to je dôvod, prečo sú lužné lesy v absorbovaní a ukladaní uhlíka jednotkou spomedzi lesov. Vďaka riekam, pri ktorých rastú a pravidelným záplavám sa pôda v lužných lesoch neustále obnovuje, čo z nich robí doslova vysávače CO2 – hektár lužného lesa drží až 354 ton CO2.

Schopnosť lesa zachytávať CO2 tiež ovplyvňuje spôsob, akým sa v ňom hospodári. Intenzívne lesné hospodárstvo a rozsiahla ťažba dreva narúšajú lesnú pôdu, pri čom sa uvoľňujú veľké množstvá CO2. Z lesa sa tak pri ťažbe stáva zdroj emisií CO2.

Monokultúra hybridných topoľov

Lužné lesy na území Slovenska v okolí Dunaja sú dnes pod veľkým tlakom intenzívneho lesného hospodárstva. Lesné hospodárstvo v lužných lesoch je tiež postavené na pestovaní nepôvodných hybridných druhoch topoľov. Hybridné nepôvodné druhy drevín majú negatívny vplyv nielen na biodiverzitu, ale aj na klímu, keďže majú o polovicu nižší potenciál ukladať uhlík ako pôvodné lesy.

Lesy v inundácii Dunaja boli taktiež postihnuté zmeneným vodným režimom kvôli výstavbe Vodného Diela Gabčíkovo. Voda bola z pôvodného koryta Dunaja odvedená a veľká časť ramennej sústavy, kde lesy rastú dnes vysychá kvôli nedostatku vody. Chýbajúca riečna dynamika a chýbajúce záplavy, ktoré lužný les potrebuje znižujú schopnosť lesa sa obnovovať a tým sa znižuje aj jeho potenciál ukladať CO2.

Predovšetkým v kontexte prebiehajúcej klimatickej krízy sa obnova lužných lesov ponúka ako jedno z efektívnych riešení na mitigáciu klimatickej zmeny. Obnovou prirodzeného riečneho režimu zavedením pravidelných kontrolovaných záplav v inundácii Dunaja by sme nakopli chýbajúce prirodzené procesy v lužných lesoch a prírode blízke lesné hospodárenie by zabezpečilo, že budú zohľadnené ekologické potreby lesa.

Investície do obnovy lužných lesov by priniesli benefit nielen pre biodiverzitu, ale vďaka ich úžasnej schopnosti čerpať CO2 z atmosféry taktiež pre klímu a pre spoločnosť.

What's your reaction?
0Cool0Upset1Love0Lol
to top